ДАВАЊЕ У ЗАКУП ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ У ПОСТУПКУ ВРАЋАЊА ИСТЕ

Влада Републике Србије донела је 22.03.2012. УРЕДБУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ДАВАЊА У ЗАКУП СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ПОСТУПЦИМА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА којом у члану 10. став 8 даје могућност давања у закуп непокретности и ван поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда када "давање у закуп тражи физичко лице којем је та непокретност одузета национализацијом, односно његови наследници, под условом да је покренут поступак за враћање одузете имовине пред надлежним органом".

Коментари